White-necked Jacobin, Florisuga mellivora


White-necked JacobinWhite-necked Jacobin