Common Pochard, Aythya ferina

Common Pochard

Common Pochard

Common Pochard
Duck on ice!

Common Pochard

Common Pochard